Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 25.12.2014

 

formularz odstąpienia od umowy (pdf)

 

formularz reklamacji (pdf)

 

 

§ 1. Definicje

 

1. Sklep internetowy SHOWDOG.COM.PL - sklep internetowy, działający pod adresem www.showdog.com.pl, prowadzony przez Sprzedającego Karusek.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-228), ul. Nad Sudołem 6A, NIP 945-207-08-83, REGON 120365160, dalej również jako Sklep internetowy, Sklep, Sklep SHOWDOG.COM.PL. 

2. Regulamin Sklepu internetowego SHOWDOG.COM.PL – niniejszy Regulamin.

3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego SHOWDOG.COM.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym SHOWDOG.COM.PL.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego SHOWDOG.COM.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym SHOWDOG.COM.PL.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego SHOWDOG.COM.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym SHOWDOG.COM.PL.

6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), dalej również jako k.c.

7. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi.

8. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

9. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

10. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SHOWDOG.COM.PL, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.

3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.groomer.com.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w jeżyku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

4. Do każdego sprzedanego towaru Sklep dołącza informację m. in. o: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Chrome, Internet Explorer, Firexox.

 

§ 3. Zasady składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

 • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.showdog.com.pl,
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: info@showdog.com.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 12 353 50 88, 12 311 21 32
 • osobiście w sklepie stacjonarnym (towar ściągany na zamówienie klienta)

2. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast w sposób opisany w § pkt 1 c) i d) w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.

6. Realizacja zamówienia następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,
 • w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez panel klienta, po zalogowaniu się lub poprzez kontakt z obsługą sklepu.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

10. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

11. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru przesyłka zawiera pisemne potwierdzenie ceny, opisu produktu i innych istotnych postanowień umowy.

12. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

§ 4. Ceny towarów

 

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT zgodnie obowiązującymi w dacie sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 247 ze zmianami).

2. Do cen towarów w podsumowaniu zostaną proporcjonalnie doliczone koszty przesyłki (w przypadku zamówień o wartości poniżej 199,00 zł dla Poczty Polskiej oraz zamówień o wartości poniżej 299,00 zł wysyłanych za pośrednictwem firmy UPS).

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

§ 5. Dostawa

 

1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

2. Sposoby dostawy/odbioru zakupionych w Sklepie internetowym SHOWDOG.COM.PL towarów:

 • kurier Poczty Polskiej
 • kurier UPS
 • kurier RABEN (przesyłki paletowe)
 • dostawa transportem sklepu na terenie Krakowa
 • odbiór osobisty w naszym sklepie (ul. Kazimierza Wyki 10A, 31-223 Kraków)

3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej lub powierzenia jej kurierowi.

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy (zwykle 1 do 2 dni roboczych).

5. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle w godzinach od 08:00 do 18:00.

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

7. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Darmowa przesyłka dotyczy zamówień:

 • powyżej 199,00 zł wysyłanych Pocztą Polską
 • powyżej 299,00 wysyłanych UPS

W takim przypadku Sklep internetowy pokrywa koszty przesyłek niezależnie od formy płatności. Dotyczy to tylko i wyłącznie przesyłek na terenie Polski.

10. Nasze towary dostarczamy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

§ 6. Sposoby płatności

 

1. Zamawiając dostawę do domu Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • przelew na nasze konto bankowe w mBank - 28 1140 1081 0000 4870 7400 1005
 • płatność elektroniczna w systemie PayU
 • zapłata kartą płatniczą (poprzez system płatności elektronicznych PayU)
 • płatność przy odbiorze przesyłki na poczcie, u listonosza lub u kuriera
 • płatność w systemie ratalnym

2. Odbierając zamówione towary w naszym sklepie możecie Państwo za nie zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 • płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie naszej firmy (odbierając zamówiony towar naszej firmie, możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą).
3. Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, płatności można dokonać jedynie przelewem rachunek bankowy. Podobnie – bez względu na osobę Klienta - w przypadku jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji płatność jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy Sklepu.
4. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.
§ 7. Koszty przesyłki
 
1.Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów. Przy zamówieniach opiewających na kwotę powyżej 199 zł brutto i dostawie kurierem Poczty Polskiej oraz 299 zł brutto i dostawie kurierem UPS koszt dostawy ponosi Sklep. Do cen towarów w podsumowaniu zostaną proporcjonalnie doliczone koszty przesyłki (w przypadku zamówień o wartości poniżej 199,00 zł dla Poczty Polskiej i 299,00 zł brutto dla UPS).

2. Przesyłki wysyłane przez firmę Groomer.com.pl mogą być dostarczone do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej:

 

Poczta Polska - Kurier 48, dostawa do Klienta lub do punktu

 • przedpłata, waga przesyłki do 30 kg - 8,90 zł
 • pobranie, waga przesyłki do 30 kg - 11,90 zł

 

przesyłka kurierska UPS, płatność przed wysyłką

 • waga do 1 kg - 14,00 zł
 • waga od 1 do 6 kg - 15,00 zł
 • waga od 6 do 11 kg - 16,00 zł
 • waga od 11 do 21 kg - 17,00 zł
 • waga od 21 do 31 kg - 18,00 zł

przesyłka kurierska UPS, płatność przy odbiorze

 • waga do 1 kg - 17,00 zł
 • waga od 1 do 6 kg - 18,00 zł
 • waga od 6 do 11 kg - 19,00 zł
 • waga od 11 do 21 kg - 20,00 zł
 • waga od 21 do 31 kg - 21,00 zł

 

odbiór osobisty

 • w siedzibie firmy - 0,00 zł

 

przesyłki kurierskie UPS zagraniczne, przedpłata, waga do 30 kg

 

Austria

 • do 5 kg - 52 zł
 • 5 - 10 kg - 75 zł
 • 10 - 15 kg - 82 zł
 • 15 - 20 kg - 89 zł
 • 20 - 25 kg - 95 zł
 • 25 - 30 kg - 102 zł

 Belgia

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 87 zł
 • 10 - 15 kg - 95 zł
 • 15 - 20 kg - 105 zł
 • 20 - 25 kg - 114 zł
 • 25 - 30 kg - 122 zł

Bułgaria

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 zł
 • 10 - 15 kg - 95 zł
 • 15 - 20 kg - 105 zł
 • 20 - 25 kg - 114 zł
 • 25 - 30 kg - 122 zł

Chorwacja

 • do 5 kg - 68 
 • 5 - 10 kg - 89 
 • 10 - 15 kg - 101 
 • 15 - 20 kg - 113 
 • 20 - 25 kg - 122 
 • 25 - 30 kg - 130 

Czechy

 • do 5 kg - 55 
 • 5 - 10 kg - 69 zł
 • 10 - 15 kg - 76 zł
 • 15 - 20 kg - 83 zł
 • 20 - 25 kg - 89 zł
 • 25 - 30 kg - 95 zł

Dania

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Estonia

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Finlandia

 • do 5 kg - 68 
 • 5 - 10 kg - 89 zł
 • 10 - 15 kg - 101 
 • 15 - 20 kg - 113 
 • 20 - 25 kg - 122 
 • 25 - 30 kg - 130 

Francja

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Grecja

 • do 5 kg - 70 zł
 • 5 - 10 kg - 90 
 • 10 - 15 kg - 102 
 • 15 - 20 kg - 115 
 • 20 - 25 kg - 123 
 • 25 - 30 kg - 132 

Hiszpania

 • do 5 kg - 68 zł
 • 5 - 10 kg - 88 
 • 10 - 15 kg - 100 
 • 15 - 20 kg - 113 
 • 20 - 25 kg - 122 
 • 25 - 30 kg - 130 

Holandia

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Irlandia

 • do 5 kg - 70 zł
 • 5 - 10 kg - 91 
 • 10 - 15 kg - 102 
 • 15 - 20 kg - 115 
 • 20 - 25 kg - 123 
 • 25 - 30 kg - 132 

Litwa

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Luksemburg

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Łotwa

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 zł
 • 10 - 15 kg - 95 zł
 • 15 - 20 kg - 105 zł
 • 20 - 25 kg - 115 zł
 • 25 - 30 kg - 122 zł

Niemcy

 • do 5 kg - 59 zł
 • 5 - 10 kg - 73 zł
 • 10 - 15 kg - 82 zł
 • 15 - 20 kg - 88 zł
 • 20 - 25 kg - 95 zł
 • 25 - 30 kg - 102 zł

Norwegia

 • do 5 kg - 215 
 • 5 - 10 kg - 282 zł
 • 10 - 15 kg - 306 
 • 15 - 20 kg - 330 
 • 20 - 25 kg - 347 zł
 • 25 - 30 kg - 365 

Portugalia

 • do 5 kg - 70 zł
 • 5 - 10 kg - 91 
 • 10 - 15 kg - 102 
 • 15 - 20 kg - 115 
 • 20 - 25 kg - 123 
 • 25 - 30 kg - 132 

Rumunia

 • do 5 kg - 65 zł
 • 5 - 10 kg - 85 
 • 10 - 15 kg - 95 
 • 15 - 20 kg - 105 
 • 20 - 25 kg - 115 
 • 25 - 30 kg - 122 

Słowacja

 • do 5 kg - 55 zł
 • 5 - 10 kg - 69 zł
 • 10 - 15 kg - 76 zł
 • 15 - 20 kg - 83 zł
 • 20 - 25 kg - 89 zł
 • 25 - 30 kg - 95 zł

Słowenia

 • do 5 kg - 68 zł
 • 5 - 10 kg - 88 
 • 10 - 15 kg - 100 
 • 15 - 20 kg - 113 
 • 20 - 25 kg - 122 
 • 25 - 30 kg - 129 

Szwajcaria

 • do 5 kg - 216 
 • 5 - 10 kg - 282 
 • 10 - 15 kg - 306 
 • 15 - 20 kg - 330 
 • 20 - 25 kg - 348 
 • 25 - 30 kg - 365 

Szwecja

 • do 5 kg - 68 zł
 • 5 - 10 kg - 88 zł
 • 10 - 15 kg - 100 zł
 • 15 - 20 kg - 113 zł
 • 20 - 25 kg - 122 zł
 • 25 - 30 kg - 129 zł

Węgry

 • do 5 kg - 60 zł
 • 5 - 10 kg - 75 zł
 • 10 - 15 kg - 82 zł
 • 15 - 20 kg - 89 zł
 • 20 - 25 kg - 96 zł
 • 25 - 30 kg - 103 zł

Wielka Brytania

 • do 5 kg - 68 zł
 • 5 - 10 kg - 88 
 • 10 - 15 kg - 100 
 • 15 - 20 kg - 113 
 • 20 - 25 kg - 122 
 • 25 - 30 kg - 130 

Włochy

 • do 5 kg - 68 zł
 • 5 - 10 kg - 88 
 • 10 - 15 kg - 100 
 • 15 - 20 kg - 113 
 • 20 - 25 kg - 122 
 • 25 - 30 kg - 130 

 

3. Klient może zamówić po odbiór zamówienia swojego kuriera, w takim przypadku prosimy o wybranie opcji "odbiór osobisty" i w uwagach do zamówienia poinformowanie nas o tym, że zamówienie zostanie odebrane przez zleconego kuriera. Opłata manipulacyjna za przygotowanie zamówienia do odbioru wynosi 5,00 zł.

 

§ 8. Status klienta hurtowego

 

1. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, prowadzącym salon pielęgnacji zwierząt, sklep z artykułami dla zwierząt lub lecznicę weterynaryjną, to może uzyskać status klienta hurtowego. Aby uzyskać taki status należy kliknąć w poniższy link i wypełnić formularz oraz załączyć wymagane dokumenty (nip, regon, wpis do ewidencji / KRS).


"FORMULARZ REJESTRACJI KLIENTA HURTOWEGO"

 

2. Po otrzymaniu przez nas wymaganych dokumentów Klient otrzyma konto o statusie Klienta hurtowego. Od tej pory po zalogowaniu się do sklepu system pokaże ceny hurtowe i w takich cenach będzie realizowane zamówienie. 

 

§ 9. Rabaty

 

1. Nabywca detaliczny może otrzymać rabat w zależności od wielkości złożonego zamówienia:

 • powyżej 500,00 zł - rabat 2%
 • powyżej 1000,00 zł - rabat 4%

 

Rabaty nie sumują się z indywidualnymi rabatami Klienta.

 

§ 10. Program lojalnościowy

 

1. Klienci detaliczni oraz hurtowi, którzy założą konto w naszym sklepie zostaną włączeni do Programu Lojalnościowego naszej firmy Groomer.com.pl. Punkty przyznawane będą za dokonanie zakupów według przelicznika:

 • za każde 1zł Klient otrzyma 1 punkt w Programie Lojalnościowym.

2. Klient może płacić zebranymi punktami za towary w sklepie Groomer.com.pl według przelicznika:

 • dla Klienta detalicznego: równowartość 1zł stanowi 50 punktów
 • dla Klienta hurtowego: równowartość 1zł stanowi 100 punktów

3. Dodatkowo, za zapisanie się do newslettera osoba zapisująca się otrzyma jednorazowo 500 punktów w programie Lojalnościowym. Punkty z Programu Lojalnościowego nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§ 11. Gwarancja, rękojmia, reklamacja

 

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych.

4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel